12 Gemeenskapsprojekte ontvang Gemeenskapsinteraksietoekennings
(10-9-2007)
(het oorspronklik verskyn op www.sun.ac.za)


Twaalf projekte is deur die Gemeenskapinteraksie Komitee van die Senaat [GIK(S)] gekies om eenmalig fondse van die Universiteit te ontvang vir projekte wat die Universiteit se betrokkenheid by die wye Stellenbosch gemeenskap bevorder. Die 12 kandidate sal tussen R25 000 en R50 000 elk ontvang om hulle werk voort te sit.

Volgens mnr Jerome Slamat, Direkteur: Gemeenskapsinteraksie, het die Komitee fondse van die Universiteit se Strategiese Fonds ontvang en besluit om kandidate uit te nooi om aansoek te doen vir befondsing vir hulle gemeenskapsinteraksieprojekte vroeër hierdie jaar

“Ons het 45 aansoeke ontvang,” sê mnr Slamat. “’n Paneel bestaande uit dr Therese Fish, Visedekaan: Gemeenskapsdiens en –interaksie by die Fakulteit Gesondheidswetenskappe; prof Julian Smith, Viserektor: Bedryf en ek self is deur die [GIK(S)] aangestel om die aansoeke te evalueer. Uiteindelik is 12 projekte gekies vir eenmalige befondsing hierdie jaar.”

Hierdie projekte is gekies, sê mnr Slamat, omdat dit die oogmerke van die Gemeenskapsinteraksiebeleid van die Universiteit weerspieël. Om vir befondsing gekeur te word vir,moes projekleiers die projekte op die Gemeenskapsinteraksie-databasis registreer, motiveer dat hulle akademies-gebaseerde gemeenskapsinteraksie bevorder deur middel van hierdie projekte, en beskryf hoe hulle integrasie tussen die drie kernfunksies van die Universiteit (navorsing, onderrig en gemeenskapsinteraksie) deur die projekte sal bevorder.

“Die toekenning is die Universiteit se manier om mense wat betrokke is by akademies-gebaseerde gemeenskapsinisiatiewe te beloon vir hulle werk,” sê mnr Slamat.

Hy sê dat ’n Rektorstoekenning vir Gemeenskapsinteraksie wat onlangs deur die Rektor se Bestuurspan (RBS) goedgekeur is, ook later in die jaar geïmplementeer sal word om gemeenskapsinteraksie inisiatiewe te beloon en te bevorder.

Die 12 projekte wat geld ontvang het, is:

• Cattle Dung and Urine: Developing an Improved Form of Organic Fertilisers
• Hondeklipbaai Perlemoenloodsprojek
• Education in HIV/Aids For All Learners in Kuilsrivier
• Ukwanda Centre for Rural Community Health
• Amabali Ethu Project
• Pebbles Project
• Boland Athletics Centre of Excellence Scientific Support
• Critical Reflections on the Practicum Training of School Counsellors: A service-learning module support
• Paarl Jeug Inisiatief
• The Mini-Maties Sport Talent Development Programme
• Enabling Critical Knowledge Production on Adult Learners through Academic Service-Learning: Evaluating the BEd Honours Specialised Education 734 Module
• Educational Psychology in Community Schools – A Service-Learning Initiative

Vir meer inligting oor die Afdeling Gemeenskapsinteraksie, besoek asseblief http://admin.sun.ac.za/ci/ of kontak die afdeling by (021) 808 3645.