GI simposium poog om gemeenskapsinteraksiebeleid te verfyn en verskerp
(het oorspronklik verskyn op www.sun.ac.za 3-4-2008)


Akademici, navorsers en verskeie rolspelers betrokke by gemeenskapsinteraksie-inisiatiewe aan die Universiteit Stellenbosch (US) het Donderdag by die Wallenbergnavorsingsentrum byeengekom gekom om gemeenskapsinteraksie aan die US te evalueer.

Die Gemeenskapsinteraksie Simposium is deur die Afdeling Gemeenskapsinteraksie gereël. Volgens mnr Jerome Slamat, Senior-Direkteur: Gemeenskapinteraksie, was die simposium ‘n waardevolle geleentheid om ons verstaan van gemeenskapsinteraksie te herbedink aangesien verskeie stappe tot implementering reeds sedert die aanvaarding van die US se Gemeenskapsinteraksiebeleid in 2004 plaasgevind het.

Prof Julian Smith, Viserektor: Gemeenskapsinteraksie en Personeel; prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier en prof Magda Fourie, Viserektor: Onderrig, wat as sprekers opgetree het, het verskeie sake uitgelig waaronder die verband tussen die Pedagogie van Hoop, die Millennium Ontwikkelingsdoelwitte en gemeenskapsinteraksie by die US sowel as die nasionale konteks ten opsigte van kennisgebaseerde gemeenskapsinteraksie by Suid-Afrikaanse universiteite.

Dr Jo Lazarus, Projekbestuurder van die Community-Higher Education-Service Partnerships (CHESP) van die Joint Education Trust (JET), het ’n onafhanklike ontleding en vertolking van die fakulteitstandpunte ten opsigte van gemeenskapsinteraksie by die US gedoen. In sy aanbieding het hy weer die gevolgtrekkings oor die Universiteit beklemtoon soos dit in die HOGK (oftewel die HEQC) ouditverslag van 2007 verskyn het.

CHESP is in 1999 deur JET gestig om die potensiaal van gemeenskapsinteraksie in hoër onderwys te ondersoek.

Volgens die HOGK ouditverslag moet die Universiteit “‘n institusioneelwye debat voer oor die betekenisse wat hy koppel aan die begrip gemeenskap, die aard en doel van interaksie met verskillende gemeenskappe, en hoe dit gestalte gee aan die instelling se doelwitte vir selfvernuwing en sy verbintenis tot die regstelling van vroeëre ongeregtigheid in Suid-Afrika” sowel as “ernstige oorweging skenk aan die ontwikkeling van beginsels, prosesse en meganismes van monitering waarmee die kwaliteit van huidige en nuwe gemeenskapsinteraksieaktiwiteite geassesseer kan word. Hierdie assessering moet die mate waartoe hierdie aktiwiteite aansluit by die ander twee kernfunksies insluit en bydra tot die vooruitgang van die instelling se Visie 2012 en sy strategiese doelwitte”.

Volgens dr Lazarus is die hoeveelheid en omvang van gemeenskapsinteraksieaktiwiteite op fakulteitsvlak indrukwekkend en betekenisvol en is dit ontwerp om wel vroeëre ongeregtigheid aan te spreek. “Deur dit te doen word dit ’n voertuig vir die US om sy verbintenis tot die regstelling van vroeëre ongeregtigheid mee aan te spreek,” het hy gesê.

“Maar, alhoewel baie van hierdie aktiwiteite vroeëre onreg aanspreek, blyk hul impak op selfvernuwing vir diegene betrokke by die aktiwiteite beperk te wees, tesame met beperkte impak op selfvernuwing van die Universiteit self.”

Nog ’n rede tot kommer, het dr Lazarus gesê, was die gebrek aan dialoog tussen die US Gemeenskapsinteraksiebeleid en gemeenskapsinteraksie in fakulteite.

Dit, het hy gesê, word onderstreep deur die HOGK, se “besorgdheid dat die instelling se definisie van gemeenskapsinteraksie sowel die beleid wat poog om uiting daaraan te gee, gebrek ly aan die nodige konseptuele duidelikheid om van waarde te wees as dit kom by implementering.

“Hierdie gebrek aan konseptuele duidelikheid beperk nie net die waarde van die beleid as ’n gids tot implementering nie, maar maak dit ook moeilik – indien nie onmoontlik nie - om kollektiewe interpretasies, betekenisse en kwaliteitswaarborgprosesse, anders as ’n beperkte tegniese benadering, toe te pas. Die Gemeenskapsinteraksiebeleid blyk die nodige inhoud te bied vir ’n duidelike konseptuele raamwerk. Wat ontbreek, is ’n uiteensetting en toepassing van sommige van die konsepte in die beleid.”

Mr Slamat het bygevoeg dat die aanbevelings en voorstelle wat gedurende die simposium gemaak is, geïmplementeer sou word om die Universiteit se huidige Gemeenskapsinteraksiebeleid te verfyn en te verbeter. “In opvolg tot die simposium sal ’n verslag saamgestel word en die proses verder geneem word deur die Gemeenskapsinteraksiekomitee van die Senaat, waarna ’n beleidshersieningsproses gedoen sal word in ’n iteratiewe proses met fakulteite en afdelings,” het hy gesê.

Foto: Voor van links is die sprekers dr Jo Lazarus, Projekbestuurder van die Community-Higher Education-Service Partnerships (CHESP) van die Joint Education Trust (JET), prof Julian Smith, Viserektor: Gemeenskapsinteraksie en Personeel, en prof Magda Fourie, Viserektor: Onderrig. Agter is mnr Jerome Slamat, Senior Direkteur: Gemeenskapsinteraksie. (Anton Jordaan, SSFD)