Dr Petrus Steyn
Departement Verloskunde en Ginekologie
Fakulteit Gesondheidswetenskappe
TYGERBERG-KAMPUS
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland

Me Corné Rossouw
Departement Sportwetenskap
Sportwetenskap-gebou: Kamer 410
Fakulteit Opvoedkunde
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1

Capt. Given Shingange
Computer Information Systems Department
c/o Office of the Dean
Faculty of Military Sciences
SALDANHA CAMPUS
Stellenbosch University
Private Bag X1
7602 Matieland

Prof AV Naidoo
Departement Sielkunde
RW Wilcocks-gebou: Kamer 205
Fakulteit Lettere
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland

Mnr Henk Stander
Departement Genetika (Afdeling Akwakultuur)
Welgevallen Proefplaas: Kamer 1073
Fakulteit AgriWetenskappe
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1 7602 Matieland

Prof Jan du Toit
Afrika Sentrum vir MIV/Vigs Bestuur
Bedryfsielkunde-gebou: Kamer 1026
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland

Dr Johannes Erasmus
Eenheid vir Godsdiens- en Ontwikkelingsnavorsing (EGON)
Teologie Kweekskool: Kamer 2013
Fakulteit Teologie
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland

Me Kirsten Mahood
Sentrum vir Indringerbiologie (Iimbovane Projek)
Fakulteit Natuurwetenskappe
Natuurwetenskappe-gebou:Kamer 2038B
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland

Mnr Kruger van der Walt
Regshulpkliniek
Kamer 114
Fakulteit Regsgeleerdheid
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland

Mnr August Engelbrecht
Fakulteit Ingenieurswese
Ingenieurswese-gebou: Kamer A211
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland