GI Simposium 2008

2010 Simposium: Community Interaction Symposium 2010 "Portraits of Engagement"

Die eerste GI Simposium het op 3 April 2008 plaasgevind. Akademici, navorsers en verskeie rolspelers betrokke by gemeenskapsinteraksie-inisiatiewe aan die Universiteit Stellenbosch (US) het by die Wallenbergnavorsingsentrum byeengekom gekom om gemeenskapsinteraksie aan die US te evalueer. Lees verder

Lees die Simposium Verslag:

GI Simposium Aanbiedings:

Prof Russel Botman

Prof Magda Fourie

Dr Jo Lazarus

Fakulteitstandpuntdokumente

Die Afdeling vir Gemeenskapsinteraksie nooi u om fakulteitstandpuntdokumente te besigtig wat die volgende aanbevelings vir Gemeenskapsinteraksie in die US Ouditverslag van die HEQC (2007) aanspreek:

(i) Dat die Universiteit van Stellenbosch ’n kampuswye debat voer oor die betekenisse van die US se opvatting van gemeenskap, die aard en doel van die interaksies met verskillende gemeenskappe, en hoe dit effek gee aan die instelling se doelwitte van selfvernuwing en die verbintenis om die onreg van die verlede in SA reg te stel

(ii) Dat die Universiteit van Stellenbosch ernstige oorweging gee aan die ontwikkeling van beginsels, prosesse en moniteringsmeganismes om die gehalte van huidige en nuwe gemeenskapsinteraksie-aktiwiteite te assesseer. Hierdie assessering moet die mate waartoe hierdie aktiwiteite verband hou met die ander twee kernfunksies insluit en bydra tot die bevordering van die instelling se 2012 Visie en strategiese doelwitte

AgriWetenskappe
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Gesondheidswetenskappe
Ingenieurswese
Krygskunde
Lettere en Sosiale Wetenskappe
MGD
Natuurwetenskappe
Opvoedkunde
Regsgeleerdheid
Studente
Teologie