Senaatskomitee

‘n Gemeenskapsinteraksiekomitee word saamgestel uit fakulteite, studente en ander kundiges. Die komitee is ‘n instrument vir deelname en bied ’n forum vir inspraak deur alle afdelings binne die Universiteit. Dit dien as sanksionerende en koördinerende liggaam vir die gemeenskapsinteraksiestrategie en neem verantwoordelikheid vir beleidsuitvoering, gehalteversekering en bronnetoedeling waar van toepassing. Dit neem ook verantwoordelikheid om aan gemeenskappe in die samelewing die geleentheid te skep om inspraak te lewer ten opsigte van die interaksie tussen Universiteit en die gemeenskappe wat dit dien. Die inspraak beteken nie verteenwoordiging op die komitee nie. Die Afdeling Gemeenskapsinteraksie voorsien die administratiewe ondersteuning en kundigheid vir die funksionering van die komitee.