Grondrede, Konteks & Rol

Grondrede

Gemeenskapsinteraksie, as ’n kernfunksie van die Universiteit, bestaan om vennootskappe met gemeenskappe te onderhou en te bestuur, waardeur samewerking tussen gemeenskappe en die Universiteit bevorder word en die middele verskaf word waardeur albei partye aktief kennis kan ontdek, mekaar kan leer en van mekaar kan leer.

Dit word in die vooruitsig gestel dat dit sal bydra tot ’n omgewing waarin studenteleer verryk word en navorsingsrelevansie bevorder word. Dit ondersteun die institusionele verbintenis tot wederkerigheid, regstelling, ontwikkeling en transformasie.

Konteks

Die makrokonteks waarin GI-aktiwiteite plaasvind, is hoëronderwys-
(HO-) raamwerke op internasionale, nasionale en institusionele vlak asook plaaslike, streeks-, nasionale en internasionale ontwikkelingsagendas:

1. In ’n internasionale HO-konteks aanvaar die Universiteit die “akademieskap van interaksie” (scholarship of engagement) (Boyer, 1990) as ’n model om ’n gemeenskapsinteraktiewe instelling te word. Volgens hierdie uitgebreide siening word akademieskap as vier oorvleuelende funksies verwoord: ontdekking van alle vorme van kennis; integrasie (verbindings oor dissiplines heen); toepassing as dialoog tussen teorie en praktyk; en onderrig.

2. Op ’n nasionale HO-vlak gee die Universiteit erkenning aan en is hierdie beleid ooreenkomstig die nasionale regeringsbeleidsraamwerke soos in die Witskrif oor Hoër Onderwys (1997) verwoord, die gehalteversekeringsriglyne in die HEQC-dokumente* en die spesifieke riglyne van toepassing op gemeenskapsinteraksie en diensleer**.

3. Op ’n institusionele vlak lê die Missiestelling en die Strategiese Raamwerk van die Universiteit die grondslag vir die interafhanklikheid en integrasie van die drie kernfunksies van die Universiteit, naamlik onderrig en leer, navorsing en GI. Visie 2012 sit die vyf hooffokusareas vir die Universiteit uiteen, waarvan die fokus wat lui dat die Universiteit “’n aktiewe rolspeler in die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse samelewing” is die mandaat vir die kernfunksie van GI verskaf.

Rol

In die formulering van die GI-beleid word erkenning gegee aan die toepaslikheid daarvan op die leer- en onderrig- en navorsingsbeleide van die Universiteit.

Met betrekking tot ontwikkelingsagendas rig die GI-beleid die Universiteit se aksies as:

1. ‘n aktiewe rolspeler in die burgerlike samelewing

2. ‘n belangrike vennoot van die industrie

3. ’n plaaslike rolspeler in die plaaslike regering se Geïntegreerde Ontwikkelingsplan;

4. ’n provinsiale rolspeler in die Provinsiale Ontwikkelingstrategie;

5. ’n nasionale rolspeler in Nasionale Ontwikkelingstrategieë; en

6. ’n internasionale rolspeler ten opsigte van die vernaamste Ontwikkelingstemas*** wat uit die Millennium-ontwikkelingsdoelstellings voortvloei.

*Institusionele Ouditraamwerk & Institusionele Ouditkriteria, HEQC, Junie 2004; Kriteria vir Programakkreditering, HEQC, Nov 2004; Stigtingsdokument, HEQC, 2001

** A Good Practice Guide and Self-evaluation Instruments for Managing the Quality of Service-Learning (2006)

*** Die bekamping van pandemiese armoede; die bevordering van mensesekuriteit (van voedselsekuriteit tot vredesinisiatiewe); die instandhouding en bevordering van menswaardigheid; die bevordering van demokrasie; en die bevordering en instandhouding van omgewingsvolhoubaarheid.