Tipes Gemeenskapsinteraksie (GI)

Kriteria vir Gemeenskapsinteraksie

Ten einde GI-aktiwiteite van onderrig en leer en navorsing te onderskei, moet sodanige aktiwiteite aan die volgende kriteria voldoen:

1. Die aktiwiteit moet interaktief aan ’n identifiseerbare groep in ’n gemeenskap buite die instelling gekoppel word.*

2. Interaksie moet aktief aan identifiseerbare behoeftes van sowel die Universiteit as die gemeenskap gekoppel word. Daar moet ’n duidelik geïdentifiseerde voordeel vir die gemeenskap en die Universiteit wees.

3. Die interaksie moet ’n volgehoue aktiwiteit in ’n wedersyds gedefinieerde verhouding/vennootskap wees.

4. Uitsluitlik onderrig- en leer- en navorsingsaktiwiteite wat nie ’n gemeenskapskomponent** insluit nie kan nie deel van GI wees nie.

Tipes Gemeenskapsinteraksie

Die Universiteit is deur sy Strategiese Raamwerk verbind tot die implementering van ’n integrerende benadering tot navorsing, onderrig & leer en GI, en gee daardeur uitdrukking aan ‘n verbintenis tot die akademieskap van interaksie (scholarship of engagement). Die diagram hier onder stel die integrasie van GI met die ander twee kernfunksies voor. Hierdie raamwerk stel die Universiteit in staat om uitdrukking te gee aan verskillende vorme van sosiale verantwoording op institusionele vlak. Die vier vlakke van integrasie dui die GI-tipologie aan, wat vir die klassifikasie van GI-aktiwiteite by die Universiteit gebruik kan word.

 

 

Tipe 1: Integrasie van Onderrig en Leer, Navorsing en GI. In sommige buitengewone gevalle word dit bereik waar projekte aspekte van al drie kernfunksies integreer.

Tipe 2: Integrasie van Onderrig en Leer en GI. Voorbeelde van hierdie soort GI is diensleer*** en kortkursusse****.

Tipe 3: Integrasie van Navorsing en GI. Voorbeelde van hierdie soort GI is kontraknavorsing, gemeenskapsgebaseerde navorsing en wetenskap-vir-die- samelewing-inisiatiewe.

Tipe 4: Vrywilligersdiens en openbare diens. Voorbeelde van hierdie soort GI is studentevrywilligersdiens, openbare diens deur personeellede, gemeenskapsuitreike en vennootskappe.

* Diensleer is ’n vorm van gemeenskapsgebaseerde ervaringsleer en ’n kurrikulumgebaseerde, kredietdraende en sorgvuldig gestruktureerde opvoedkundige ervaring waarin studente
aan ’n georganiseerde GI-aktwiteit deelneem wat geïdentifiseerde en ooreengekome gemeenskapsdoelstellings bereik, en
oor die diensaktiwiteit besin ten einde ’n grondiger begrip van module-inhoud, ’n breër waardering vir die dissipline en ’n verhoogde sin van sosiale verantwoordelikheid teenoor die samelewing as ’n geheel verkry (aangepas uit Bringle & Hatcher, 2007).

** Kortkursusse hou verband met deurlopende professionele ontwikkeling wat “net betyds”- en “net genoeg”-leer behels om aan ’n spesifieke behoefte in die werkplek te voldoen.

*** Vir die doel van hierdie dokument beteken instelling studente wat vir formele programme by die Universiteit ingeskryf is en personeel wat in die Universiteit se diens is.

**** Deel van die leeraktiwiteite van studente in ’n spesifieke module moet gemeenskapsgebaseerd wees en navorsing moet aktiwiteite met en in die gemeenskap insluit om as GI te kwalifiseer.