Beleidsdokumente

Die oorspronklike Gemeenskapsinteraksie beleid dokumente was die "Gemeenskapsinteraksie: Verslag van die Strategiese Taakgroep" en die Beleid. Die beleid is hersien in 2009.

Sien die nuwe Gemeenskapsinteraksie beleid

Ander beleid dokumente:

Reglement vir die Gemeenskapsinteraksiekomitee [GIK(S)]

Reglement vir die Rektorstoekenning vir Voortreflike Gemeenskapsinteraksie

Riglyne vir etiese aspekte van Gemeenskapsinteraksie.

Navrae oor hierdie dokumente kan gerig word aan:
Dr Jerome Slamat
Senior Direkteur: Gemeenskapsinteraksie
Privaatsak X1
Matieland. 7602
Epos