GI Vlagskipprojekte

Vlagskipprojekte vir gemeenskapsinteraksie

In 2008 het die Universiteit se Gemeenskapsinteraksiekomitee van die Senaat [GIK(S)] tien gemeenskapsinteraksieprojekte as vlagskipprojekte uitgekies waarvan ’n paar deur sentrale universiteitsgeld befonds word. Dié stap gee erkenning aan die institusionele belang van hierdie GI-inisiatiewe, beloon voortreflikheid en bevorder die volhoubaarheid en stabiliteit van die inisiatiewe.

Die GIK(S) het die inisiatiewe volgens ’n bepaalde stel kriteria uitgekies. Hierdie kriteria sluit in: innovasie; buitengewone resultate; impak; monitering, evaluering, verslagdoening en kwaliteitversekeringsmaatreëls; fokus op Visie 2012, die US se Strategiese Raamwerk en die US se Gemeenskapsinteraksiebeleid; etiek; en die bevordering van die Universiteit se beeld.

Die volgende inisiatiewe het vlagskipstatus van die GIK(S) ontvang:

Afrika-sentrum vir MIV-/vigsbestuur - http://www.aidscentre.sun.ac.za

Die missie van die Afrika-sentrum vir MIV-/vigsbestuur is om die kompleksiteite rondom MIV/vigs te belig en effektiewe maniere te vind waarop alle studente en personeel van die Universiteit – die gemeenskappe wat daardeur bereik word ingesluit – paraat gemaak kan word om die pandemie in hul persoonlike en professionele hoedanigheid te hanteer namate dit in die samelewing ontvou.

Die gemeenskapsprogram van die Afrika-sentrum vir MIV-/vigsbestuur word op ’n plaaslike sowel as ’n streeksgrondslag aangebied, met ’n spesiale fokus op die Afrikaanstalige kleurlinggemeenskappe op plase en in die afgeleë gebiede van die Wes-Kaap. Opvoedkundige teater word gebruik as ’n model vir  gemeenskapsinteraksie wat MIV-/vigsinisiatiewe betref.
           
Kontakpersoon: Prof Jan du Toit – E-pos

Regshulpkliniek - http://law.sun.ac.za/portal/page/portal/law/index.english/legalaid_clinic

Sedert die ontstaan van die Universiteit Stellenbosch se Regshulpkliniek in 1988 was die hooffokus op die opleiding van LLB-studente in hul finale jaar aan die Fakulteit Regsgeleerdheid van die Universiteit. Studente word vir die regspraktyk voorberei aan die hand van die praktiese regsopleidingskursus. Konsultasies en die realisasie van die nodige regstappe in die belang van kliënte geskied onder die toesig van bekwame personeel. Die diens word basies kosteloos aan die meer behoeftige sektore van die gemeenskap gelewer, en meer spesifiek aan die voorheen benadeelde groepe.

Kontakpersoon: Kruger van der Walt – E-pos

Matie-gemeenskapsdiens (MGD) - http://student.sun.ac.za/mgd

Die MGD is in die 1960’s gestig deur studente wat ’n diens aan hul omliggende gemeenskappe wou lewer. Programme word volgens die bepaalde behoeftes van gemeenskappe en provinsiale en nasionale prioriteite aangepas, en in ooreenstemming gebring met die prioriteite, kundigheid en hulpbronne binne die MGD en die Universiteit Stellenbosch.

Die ses programbestuurders ontwikkel vaardigheid en ondervinding in hul onderskeie spesialisvelde (te wete onderrighulp vir matrikulante; onderwys en opleiding vir volwassenes; primêre gesondheidsorg; entrepreneurskap en besigheidsvaardighede vir volwassenes en hoërskoolleerlinge; en ’n eenstopdiens wat studentegemeenskapsprojekte ondersteun). Die bestuurders word ondersteun deur ’n adviesraad met bykomende spesialiskennis. Tans val die fokus by dienslewering op vaardigheidsontwikkeling.

Kontakpersoon: Mev Lydia Burger – E-pos

SciMathUS - http://www.imstus.sun.ac.za/scimathus.html

SciMathUS het tot stand gekom om die probleem van die ernstige tekort aan professionele swart mense in die veld van wiskunde, fisiese wetenskappe, rekeningkunde en verwante terreine te help aanspreek. Matrikulante word die geleentheid gebied om weer die Senior Sertifikaat-eksamen van die Departement van Onderwys af te lê en daardeur toegang te verkry tot graadkursusse in die fisiese wetenskappe, toegepaste wetenskappe, asook die ekonomiese en bestuurswetenskappe.

Kontakpersoon: Mev Nokwanda Siyengo – E-pos

TB-vrye Kinders - http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Health_Sciences/English/Centres%20and%20Institutions/old_desmond_tutu/Desmond%20Tutu%20TB%20Centre/Research_projects/TB-free%20Kids

Die TB-vrye Kinders-projek is ’n veelfasetprojek vir stedelike gemeenskappe wat deur hoë vlakke van armoede, tuberkulose (TB) en die menslike immuniteitsgebrekvirus (MIV) in die Wes-Kaap geraak word. Hierdie projek is daarop gemik om ’n verskil te maak in die lewe van mense wat met TB en MIV saamleef en wat deel van die Desmond Tutu TB-sentrum se bestaande navorsingstudies uitmaak. Die navorsingsresultate word gebruik om beleid te help verander, wat tot beter gesondheidsorg en lewensgehalte lei. Die projek se visie is om op ’n volhoubare basis by te dra tot verbeterde gemeenskapsgesondheid en -welstand, met die fokus op ’n veelsektorbenadering, die koördinering van verskeie aktiwiteite en die verstewiging van vennootskappe met die onderskeie departemente van gesondheid. ’n Sleutel-einddoel is die oordra van kennis en vaardighede met die oog op beleidsformulering en gemeenskapshulp.

Kontakpersoon: Prof Nulda Beyers - nb@sun.ac.za E-pos

Technology Research Activity Centre (TRAC) South Africa - http://www.trac.sun.ac.za/

TRAC SA is ’n unieke fisiesewetenskap-intervensieprogram wat by Suid-Afrikaanse behoeftes aangepas is en deurlopend daarby aangepas word. Sedert sy ontstaan in 1994 het TRAC South Africa volwaardige bestaansreg verkry en geweldig gegroei tot ’n program met fasiliteite oor die hele land heen. TRAC SA het besef dat Suid-Afrika in die algemeen ’n tekort aan ingenieurs, tegnici, wetenskaplikes en ambagslui het. Die sentrum het verder stewige vennootskappe met sy finansiële vennote en ander rolspelers in die onderwys gesmee. Die krag van TRAC SA as ’n fisiesewetenskap-intervensieprogram binne Suid-Afrika word verder gedemonstreer deur die feit dat dit nou op nasionale regeringsvlak erken word as deel van die oplossing om die vaardigheidstekort in Suid-Afrika te takel.

Kontakpersoon: Me Debbey Olivier – E-pos

Kleinskaal forelboerdery-projek

Die projek is gemik op plaaswerkers uit landelike gemeenskappe en fokus veral op vroue en die jeug. Die oogmerk van die projek is om lewensstandaarde te verbeter en armoede te verlig, kennis en vaardighede oor te dra, en mense uit die agtergeblewe gemeenskappe op te hef. Aandag word ook gegee aan opleiding in akwakultuur en sakepraktyk, sowel as die ontwikkeling van lewensvaardighede.

Kontakpersoon: Henk Stander - E-pos

Ukwanda Sentrum vir Landelike Gesondheid

Ukwanda skep ’n landelike platform vir voorgraadse opleiding en vergemaklik navorsing oor landelike gesondheidskwessies. Dit is ’n multidissiplinêre projek wat onderrig, navorsing en gemeenskapsinteraksie inkorporeer.

Deur hierdie program verseker die Fakulteit Gesondheidswetenskappe (FGW) dat minstens 10% van alle kliniese opleiding in gemeenskapsgeoriënteerde fasiliteite in landelike gebiede plaasvind. Ukwanda gee studente blootstelling aan die werklike gesondheidsbehoeftes binne gemeenskappe, ontwikkel hul vermoë om krities te dink en bemagtig hulle om op ’n praktiese wyse aan die behoeftes van hierdie gemeenskappe te voldoen. 

Kontakpersoon: Me Lindsay-Michelle Meyer – E-pos

Unit for Religion and Development Research (URDR) - http://stbweb02.stb.sun.ac.za/urdr/index.php?content=about_us

Die Unit for Religion and Development Research (URDR) is ’n onafhanklike entiteit binne die dissipline Praktiese Teologie en Missiologie in die Fakulteit Teologie. Die URDR se doelwit is om navorsing te doen oor die ontwikkelingsprofiel en behoeftes van plaaslike gemeenskappe, om tersaaklike teorie oor ontwikkeling op te stel, ’n opleidingsfasiliteit en navorsingsruimte vir nagraadse studente te voorsien, ’n professionele navorsings- en opleidingsdiens aan gemeenskappe te bied, en sy navorsingsresultate in wetenskaplike sowel as populêre publikasies bekend te stel.

Kontakpersoon: Dr Ian Nell – E-pos

Woordfees- http://www.woordfees.co.za

Die Woordfees is die institusionele fees van die Universiteit Stellenbosch en geniet wye waardering en respek vir die groot verskeidenheid en die diepte van sy jaarlikse program van meer as 100 aanbiedings. Sowel die Woordfees as die WOW-projek het ’n groot impak op gevestigde en opkomende kunstenaars, organiseerders, koördineerders en studente-assistente.

Die omvattende WOW-projek, ’n bemagtigingsprojek van die US Woordfees, het ’n sterk opvoedkundige fokus en is gemik op leerders, studente en onderwysers, asook die groot publiek. Deur die verspreiding van inligting poog die WOW-projek om ’n dinamiek te skep rondom literatuur en kuns, wat Afrikaans in ’n meertalige konteks in ooreenstemming met die US se strategiese plan en visie bevorder.

Kontakpersoon: Prof Dorothea van Zyl – E-pos