Bestuursinligting

Die onderskeie kategorieë van inligting in die databasis word hieronder vertoon as skakels na die databladsye

Verslag: Profilering van Gemeenskapsinteraksie-aktiwiteite by Universiteit Stellenbosch

Inleiding:

Hierdie blad bevat die akkumulatiewe resultate van gemeenskapsprojekte binne die universiteit soos bepaal word in die Gemeenskapsinteraksiebeleid. Die rasionaal vir hierdie verslag is disseminering van inligting op kampus hoofsaaklik om samewerking en koördinering te bevorder. Die inligting word sodanig gestruktureer dat lynbestuurders toegang kan kry tot geakkumuleerde inligting oor die instelling se gemeenskapsinteraksie aktiwiteite. Die Afdeling Gemeenskapsinteraksie neem verantwoordelikeheid om die registrasie van projekte te fasiliteer. Die dekaan van elke Fakulteit neem verantwoordelikheid vir die registrasie van die projekte wat deur personeel binne departemente van die fakulteit bestuur word. Opleiding is beskikbaar aan fakulteitsbestuurders wat die nodige leiding aan departemente moet gee. Die Afdeling vir Gemeenskapsinteraksie stel ook personeel beskikbaar wat behulpsaam kan wees met die registrasieproses. Kontak die afdeling in hierdie verband.

Oorsig oor inhoud en konteks van verslag

- Die inligting op hierdie blad reflekteer die opname wat gedoen is in 2006.
- Departemente van 12 fakulteite/afdelings is betrokke by Gemeenskapsinteraksie. In 2003/4 opname was dit 41
- Die databasis is geherstruktureer en geen registrasie van projekte is in 2005 gedoen nie.
- Registrasie van gemeenskapsprojekte is tans deel van die strategiese prioriteit van die Universiteit.
- Fakulteite en Departemente wat nie hier figureer nie, het nie hul registrasie gedoen nie.
- Studente se koshuisaktiwiteite is nie deel van die opname nie. Studenteliggame sal hulle eie opname doen.
- Geografiese gebied: Gemeenskapsinteraksie insette word meestal in en om Stellenbosch en Wes-Kaap gedoen, maar in sommige gevalle is dit landwyd.

'n Kwalitatiewe analise van herhalende temas in gemeenskapsinteraksie aktiwiteite sal gedoen word na die 2006 opname in terme van:

  • Suid-Afrikaanse samelewingsprioriteite
  • Teikengroepe
  • Uitkomste van interaksie
  • Akademiese integrasie
  • Inter-dissiplinêre werk

Riglyne is beskikbaar vir die invul van die databasis. Gebruik u epos gebruikersnaam en wagwoord om aan te teken.